Main page
Regulamin korzystania z aplikacji doITwithPoland i polityka prywatności
Informacje ogólne
Kierowani chęcią zwiększenia efektywności i poszerzenia zasięgu dotychczasowych działań promujących polską myśl techniczną w Japonii, oddajemy do Państwa dyspozycji aplikację internetową „doITwithPoland”. Ma ona stanowić platformę umożliwiającą potencjalnym japońskim odbiorcom zapoznanie się z tymi technologiami IT opracowanymi w naszym kraju, które mogłyby znaleźć potencjalne zainteresowanie w dziedzinie FinTech. Uruchomienie aplikacji „doITwithPoland” związane jest z seminarium „Poland’s technologies for FinTech”, które Ambasada RP w Tokio planuje zorganizować w japońskiej stolicy 16 czerwca 2017 r.
W związku z tym, jej funkcjonowanie określają następujące etapy:
 1. Etap kompletowania polskiej oferty (od momentu uruchomienia aplikacji do 12 marca 2017 r.)
 2. Zgromadzenie polskiej oferty z obszaru technologii IT dla FinTech za pośrednictwem aplikacji „doITwithPoland” na jednej platformie w postaci prezentacji, które potencjalni prelegenci wygłaszaliby podczas w/w wydarzenia.
 3. Etap promocji i głosowania (od 13 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r.)
 4. Rozpowszechnienie informacji o platformie wśród japońskich przedsiębiorstw, głównie z branży finansowej i IT. Umożliwienie japońskim odbiorcom dokonania oceny poszczególnych technologii zamieszczonych na platformie za pośrednictwem aplikacji „doITwithPoland” pod kątem możliwości ich zastosowania na japońskim rynku poprzez poddanie poszczególnych prezentacji i innych informacji zamieszczonych na platformie pod głosowanie, którego reguły opisane zostały poniżej.
 5. Wyłonienie uczestników seminarium i udział w seminarium (12 maja 2017 r. do dnia seminarium)
 6. Uzyskanie przez polskich przedsiębiorców/przedstawicieli instytutów badawczych, którzy zamieścili swoją ofertę na platformie, informacji o tym, z jakim zainteresowaniem spotkała się ona w Japonii tj. łącznej liczbie punktów, które ich prezentacja i inne informacje zamieszczone na platformie uzyskały. Wzięcie udziału przez 7 polskich przedsiębiorców/przedstawicieli instytutów badawczych, których oferta spotkała się z największym zainteresowaniem w seminarium „Poland’s technologies for FinTech”.
Etap głosowania zakończy się 12 maja 2017 r., jednak aktualnie uzyskany wynik będzie można śledzić na bieżąco od momentu rozpoczęcia głosowania pod tym linkiem. Seminarium zorganizowane zostanie 16 czerwca 2017 r. z zastrzeżeniem opisanym tutaj.

Naczelną ideą, która nam przyświeca jest oszczędność i zaangażowane uczestnictwo. Z jednej strony, chcielibyśmy oszczędzić czas i środki finansowe potencjalnych polskich prelegentów poprzez umożliwienie im uzyskania informacji o potencjalnym zainteresowaniu ich technologiami ze strony japońskich przedsiębiorstw jeszcze przed podjęciem decyzji o udziale w seminarium. Z drugiej zaś, pragniemy, aby to właśnie potencjalni japońscy odbiorcy zdecydowali o tym, kto przyjedzie do Tokio. Aplikacja „doITwithPoland” to nie tylko narzędzie promocji, ale sposób na uproszczenie i zapewnienie większej przejrzystości warstwy pośredniczącej w nawiązywaniu kontaktów. To nie my jako administracja publiczna decydować mamy o tym, czyje technologie spotkają się z największym oddźwiękiem w Japonii. Wybrać powinni sami Japończycy, bo oni wiedzieć to będą najlepiej.
Regulamin
 1. Definicje
  1. Aplikacja: Aplikacją internetową oferowaną przez Ambasadę RP w Tokio jest aplikacja doITwithPoland (zwana dalej „aplikacją” lub "platformą")
  2. Głosujący: Głosującym jest użytkownik, który oddaje głos na platformie doITwithPoland. Są to głównie japońskie firmy z sektora finansowego i IT, które mogą być potencjalnie zainteresowane zaprezentowanymi na platformie polskimi technologiami. Głosującym nie może być podmiot mający siedzibę poza Japonią.
  3. Prezentujący: Prezentującym jest użytkownik, który zamieszcza na platformie doITwithPoland informacje handlowe adresowane do japońskich użytkowników aplikacji.
  4. Użytkownik: Użytkownikiem jest osoba rejestrująca się i posiadająca aktywne konto na platformie doITwithPoland. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta w każdym momencie za pomocą własnoręcznej konfiguracji ustawień ("settings") w aplikacji, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
  5. Użytkownik zwykły: Użytkownik, który założy konto na platformie po jej uruchomieniu.
  6. Użytkownik predefiniowany: Użytkownik, który w momencie uruchomienia aplikacji doITwithPoland (lub w przypadku głosujących - w momencie otwarcia głosowania) posiada już zarejestrowane i aktywne konto na platformie. Są to polskie i japońskie firmy/instytuty badawcze, głównie z sektora IT oraz finansowego, które zostały zidentyfikowane przez Ambasadę RP w Tokio przed uruchomieniem aplikacji, jako potencjalni zainteresowani inicjatywą. Jest to katalog otwarty. Użytkownik predefiniowany ma możliwość usunięcia konta w każdym momencie, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
  7. Informacje: Informacje zamieszczone przez prezentującego stanowiące ofertę handlową adresowaną do japońskich użytkowników aplikacji.
 2. Cel udostępnienia aplikacji
   Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Tokio dziękuje za korzystanie z aplikacji doITwithPoland. Aplikacja została stworzona i udostępniona użytkownikom przez Ambasadę RP w Tokio, której siedziba znajduje się pod adresem 2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062 Tokio.

   Celami przyświecającymi stworzeniu i udostępnieniu aplikacji doITwithPoland są:
  1. Zgromadzenie polskiej oferty z obszaru technologii IT dla FinTech na jednej platformie w postaci prezentacji, które potencjalni prelegenci wygłaszaliby podczas w/w wydarzenia.
  2. Rozpowszechnienie informacji o platformie wśród japońskich przedsiębiorstw, głównie z branży finansowej i IT.
  3. Umożliwienie japońskim odbiorcom dokonania oceny poszczególnych technologii zamieszczonych na platformie „doITwithPoland” pod kątem możliwości ich zastosowania na japońskim rynku poprzez poddanie poszczególnych prezentacji i innych informacji zamieszczonych na platformie pod głosowanie, którego reguły opisane zostały poniżej.
  4. Udostępnienie prezentującym, którzy zamieścili swoją ofertę na platformie, informacji o tym, z jakim zainteresowaniem spotkała się ona w Japonii tj. łącznej liczbie punktów, które ich prezentacja i inne informacje zamieszczone na platformie uzyskały.
  5. Zaproszenie do udziału w seminarium „Poland’s technologies for FinTech” 7 polskich przedsiębiorców/przedstawicieli instytutów badawczych, których oferta uzyskała największą liczbę punktów. Szczegółowe zasady dot. selekcji zaproszonych do udziału w wydarzeniu znajdują się tutaj.

  6. Korzystając z aplikacji, użytkownik zgadza się na warunki określone w niniejszym regulaminie, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi i ich zaakceptowanie.
 3. Zasady korzystania z aplikacji i jej funkcjonowanie
  1. Ambasada RP w Tokio udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z aplikacji doITtwithPoland wyłącznie zgodnie z regulaminem. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części aplikacji ani dołączonego oprogramowania, jak również nie wolno analizować wstecznie żadnego takiego oprogramowania ani podejmować prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego w ramach wstecznej inżynierii chyba, że prawo zabrania stosowania tego typu ograniczeń lub użytkownik ma nasze pisemne pozwolenie.
  2. Nie wolno korzystać z aplikacji doITwithPoland w niewłaściwy sposób, sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu lub prawa polskiego.
  3. Z aplikacji doITwithPoland można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony regulaminem i zabronione jest korzystanie z niej w sposób utrudniający korzystanie z platformy innym użytkownikom.
  4. Zabronione jest na przykład wprowadzanie do aplikacji jakiegokolwiek tzw. złośliwego oprogramowania (np. malware, adware, spyware oraz inne). Ambasada RP w Tokio nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez użytkownika postanowień w tym zakresie.
  5. Ambasada RP w Tokio nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w aplikacji poufnych informacji handlowych przez użytkowników oraz wykorzystanie ich przez osoby trzecie niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego regulaminu.
  6. Ambasada RP w Tokio oświadcza, że w przypadku naruszenia warunków korzystania z aplikacji doITwithPoland istnieje możliwość zastosowania sankcji wobec użytkowników, łącznie z usunięciem konta.
  7. Ambasada RP w Tokio oświadcza, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie wolno wprowadzać do aplikacji jakichkolwiek danych teleinformatycznych utrudniających korzystanie z aplikacji.
  8. Na platformie znajdują się treści nienależące do usługodawcy, jakim jest Ambasada RP w Tokio. Ambasada oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treści w niej zamieszczone. Odpowiedzialność taką ponosi wyłącznie ten podmiot, który umieścił treść na platformie.
  9. Tworząc aplikację doiITwithPoland Ambasada dokładała wszelkich starań by działała ona sprawnie, jednak może się zdarzyć, że dojdzie do chwilowych zakłóceń ze względu na zbyt duże natężenie ruchu. Problemy techniczne powinny ustąpić w ciągu 24 godzin.
  10. Użytkownik predefiniowany przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odzyskiwania hasła mogą wystąpić problemy, jeżeli nie zarejestruje adresu mailowego w aplikacji. To samo dotyczy użytkowników zwykłych, którzy usunęli swój adres e-mail po uruchomieniu konta w aplikacji.
  11. Ambasada RP w Tokio zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych treści/informacji jeśli uzna, że są one niezgodne z regulaminem lub przepisami prawa. W szczególności chodzi o usunięcie treści naruszające dobre obyczaje, dobra osobiste lub prawo własności intelektualnej. Może to skutkować niezaproszeniem użytkownika, który zamieścił takie treści do udziału w seminarium nawet, jeśli uzyskał on wymaganą ilość głosów, zgodnie z regułami opisanymi tutaj.
  12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może otrzymywać od Ambasady RP w Tokio komunikaty drogą e-mailową, na adres podany przy rejestracji lub wprowadzony przez użytkownika do aplikacji po uruchomieniu konta.
  13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje zmieszczone w aplikacji są publiczne. Mogą być dostępne zarówno dla użytkowników posiadających konto w aplikacji, jak i osoby trzecie.
 4. Zasady udziału w seminarium
  1. Ambasada RP w Tokio oświadcza, że organizując seminarium lub inne wydarzenie za pomocą aplikacji doITwithPoland dołoży wszelkich starań by ono się odbyło, jednakże jeśli liczba prezentujących, którzy potwierdzą gotowość wzięcia udziału w wydarzeniu, będzie niższa od 5 wydarzenie może się nie odbyć. Ambasada RP w Tokio zobowiązuje się do poinformowania prezentujących zakwalifikowanych do udziału, gdyby zaistniała taka sytuacja.
  2. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, Ambasada RP w Tokio nie pokrywa kosztów zakwaterowania, przelotu i pobytu prezentujących zakwalifikowanych i zaproszonych do udziału w seminarium. Prezentujący ci zobowiązują się do pokrycia kosztów podróży oraz zakwaterowania we własnym zakresie. Ambasada RP w Tokio zapewnia bezpłatny udział w seminarium.
  3. Terminy poszczególnych etapów niniejszej inicjatywy, której kulminacją jest seminarium zorganizowane w japońskiej stolicy przez Ambasadę RP w Tokio wyglądają następująco:
   1. Zakończenie naboru aplikacji od polskich przedsiębiorstw/instytutów badawczych wstępnie zainteresowanych udziałem w seminarium: 12 marca 2017 r.
   2. Rozpoczęcie głosowania przez japońskich użytkowników aplikacji, w tym potencjalnych uczestników seminarium: 13 marca 2017 r.
   3. Zakończenie głosowania i wystosowanie zaproszeń do 7 prezentujących, którzy uzyskali największą liczbę głosów: 12 maja 2017 r.
   4. Termin na potwierdzenie przez prezentujących, zaproszonych do udziału w seminarium swojego uczestnictwa: 19 maja 2017 r.
   5. Organizacja seminarium w centralnym miejscu Tokio: 16 czerwca 2017 r.
  4. Ambasada RP w Tokio dołoży wszelkich starań, aby wszystkie w/w terminy zostały dochowane, jednak może się zdarzyć, iż w wyjątkowych przypadkach nastąpią pewne modyfikacje. Dotyczy to zwłaszcza możliwości wydłużenia okresu naboru aplikacji od polskich przedsiębiorstw/instytutów badawczych (w przypadku wolnych miejsc) lub okresu głosowania, jak również zmiany terminu organizacji seminarium (np. w przypadku konieczności zapewnienia większej sali w sytuacji większego niż przewidywane zainteresowania ze strony japońskich odbiorców). W przypadku modyfikacji terminu organizacji seminarium, nowa data zostanie ustalona na nie wcześniej lub później niż 7 dni przed lub po obecnie planowanym terminie (tj. 16 czerwca 2017 r.) i nastąpi to przed wysłaniem zaproszeń do udziału do zakwalifikowanych prezentujących (tj. 12 maja 2017 r.)
  5. Seminarium odbędzie się w centrum Tokio. Dokładne miejsce organizacji seminarium zostanie ogłoszone pod tym linkiem nie później niż 12 maja 2017 r.
  6. Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w seminarium poprzez rejestrację w aplikacji, zamieszczenie tam stosownych informacji w języku angielskim (opisu reprezentowanego przez nich przedsiębiorstwa/instytutu, tytułu prezentacji, którą chcieliby wygłosić podczas seminarium oraz jej opisu), a także dodanie pliku z prezentacją. Zamieszczenie w/w danych i dodanie pliku stanowią warunek niezbędny kompletności aplikacji.
  7. Maksymalna objętość pliku z prezentacją to 50 MB. W szczególnych przypadkach limit ten może ulec zmianie. W sytuacji, gdyby zainstniała taka sytuacja prezentujący posiadający konto w aplikacji w momencie zwiększenia limitu zostaną o tym poinformowani.
  8. Tylko kompletne aplikacje będą poddane głosowaniu.
  9. Limit kompletnych aplikacji przyjmowanych przez platformę DoITwithPoland wynosi 50. Nabór aplikacji odbywa się na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy" spośród prezentujących posiadających aktywne konto w aplikacji. Limit ten może zostać w wyjątkowych sytuacjach podniesiony w przypadku dużego zainteresowania ze strony polskich przedsiębiorstw/instytutów badawczych.
  10. Zabronione jest "blokowanie miejsca" poprzez umieszczenie na platformie przez prezentującego pliku, który ewidentnie nie stanowi pliku z kompletną prezentacją. Wobec użytkowników, którzy nie zastosują się do tej reguły istnieje możliwość zastosowania sankcji w postaci usunięcia konta bez uprzedniego ostrzeżenia.
  11. Skasowanie pliku z prezentacją przez prezentującego, którego aplikacja jest kompletna powoduje automatyczne zwolnienie zajmowanego przez niego miejsca dostępnego w ramach limitu. Może się zdarzyć, że do momentu zamieszczenia nowego pliku z prezentacją miejsce to będzie już bezpowrotnie zajęte przez innego prezentującego.
  12. Istnieje możliwość bycia poinformowanym o zwolnionym miejscu poprzez zaznaczenie stosownej opcji pod poniższym linkiem i wysłanie formularza.
  13. Termin zamieszczenia wszystkich niezbędnych danych i pliku z prezentacją upływa na dzień przed rozpoczęciem głosowania tj. 12 marca 2017 r. Po tym terminie nie będzie juz możliwe dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji w zamieszczonych danych i pliku z prezentacją.
  14. Ambasada RP w Tokio zastrzega sobie prawo usunięcia kompletnych aplikacji bez poddawania ich pod głosowanie w przypadku, w którym zawarte w nich treści wprowadzone zostały w celach innych niż określonych powyżej.
  15. Wybór uczestników seminarium odbywa się za pomocą głosowania prowadzonego przez użytkowników, którzy posiadają konto głosującego w aplikacji (głosujących). Każdemu głosującemu przyznano 9 punktów. Głosujący może rozdzielić punkty wg swojego uznania, jednak nie więcej niż trzy punkty dla każdej prezentacji.
  16. Na podstawie punktów przyznanych przez głosujących konstruowany jest ranking, którego aktualny stan dostępny będzie od dnia rozpoczęcia głosowania tj. 13 marca 2017 r. pod tym linkiem. Po zakończeniu głosowania tj. 12 maja 2017 r. 7 prezentujących z największą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych do udziału w seminarium.
  17. W przypadku, w którym prezentujący znajdujący się na 7. miejscu w rankingu po zakończeniu okresu głosowania uzyskał taką samą liczbę punktów co prezentujący widniejący na 8. miejscu, do udziału w seminarium zaproszeni zostaną wszyscy prezentujący, którzy uzyskali liczbę punktów równą liczbie punktów uzyskanych przez prezentującego zajmującego 7. pozycję w rankingu.
  18. Prezentujący zaproszeni do udziału w seminarium zostaną powiadomieni o tym fakcie mailem w momencie zakończenia głosowania. Zawierał on będzie link, po którego kliknięciu możliwe będzie potwierdzenie lub odrzucenie udziału w seminarium. Fakt bycia zaproszonym lub nie do udziału w seminarium będzie również widoczny po zalogowaniu się przez prezentującego na własne konto w aplikacji.
  19. Potwierdzenie udziału w seminarium powinno nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej. Nieuczynienie tego skutkować może zaproszeniem w miejsce prezentującego, który niedopełnił tego obowiązku, prezentującego z najwyższą liczbą punktów wśród prezentujących niezaproszonych do udziału w seminarium.
  20. Przyjęcia lub odrzucenia zaproszenia do udziału w seminarium można również dokonać po zalogowaniu się na własne konto w aplikacji i skorzystaniu z odpowiedniej funkcjonalności, która pojawi się po zakończeniu głosowania tj. po 12 marca 2017 r.
  21. Potwierdzenie udziału w seminarium wymaga wprowadzenia danych dot. przedstawiciela przedsiębiorstwa/instytutu badawczego, który wygłosi prezentację podczas wydarzenia w Tokio. Można tego dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie specjalnego formularza, który będzie dostępny po kliknięciu na link w mailu z zaproszeniem do udziału w seminarium, o którym mowa powyżej, a także za pomocą stosownej funkcjonalności, która dostępna będzie po zalogowaniu się na własne konto w aplikacji po zakończeniu głosowania tj. 12 maja 2017 r.
  22. Modyfikacja danych dot. przedstawiciela przedsiębiorstwa/instytutu badawczego, który wygłosi prezentację podczas wydarzenia w Tokio będzie możliwa w każdym dowolnym momencie później aż do dnia seminarium za pomocą opisanej powyżej funkcjonalności aplikacji.
  23. Istnieje techniczna możliwość rezygnacji z udziału w seminarium nawet po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa, jednak apelujemy, aby tego typu działanie ograniczało się do wyjątkowych wypadków losowych, gdyż wpływają one na ocenę całej inicjatywy przez japońskich odbiorców.
  24. W przypadku, w którym najwyższą liczbę punktów wśród prezentujących niezaproszonych do udziału w seminarium uzyskał więcej niż jeden prezentujący, zaproszenie do udziału w seminarium w sytuacji zwolnionego miejsca (rezygnacja z udziału przez jednego zaproszonych lub niepotwierdzenie uczestnictwa w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zaproszenia) wystosowane zostanie do jednego z tych prezentujących w drodze losowania.
  25. Każdy użytkownik może skasować swoje konto w dowolnym momencie, jednak warunkiem wzięcia udziału w seminarium jest posiadanie aktywnego konta w aplikacji do dnia seminarium włącznie tj. 16 czerwca 2017 r. Skasowanie konta przed tym terminem przez jednego z zaproszonych do udziału w seminarium skutkować będzie automatycznym zaproszeniem innego prezentującego, zgodnie z zasadami opisanymi tutaj, w miejsce tego, który skasował konto.
 5. Konto w aplikacji
  1. Aplikacja adresowana jest do polskich przedsiębiorców i instytutów badawczych będących wytwórcami i właścicielami bądź wytwórcami i współwłaścicielami technologii IT, które mogłyby znaleźć zastosowanie w sektorze FinTech.
  2. Dane przedsiębiorstwo/instytut badawczy może założyć tylko jedno konto w aplikacji. Ambasada RP w Tokio zastrzega sobie prawo odmowy założenia kolejnego konta dla przedsiębiorstwa/instytutu badawczego, który posiada juz jedno aktywne konto w systemie.
  3. Do korzystania z aplikacji doITwithPoland potrzebne jest konto użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do jego założenia niezbędne jest podane prawdziwych danych tj. nazwy, pod którą zarejestrowana jest instytucja, którą reprezentuje oraz, w przypadku prezentujących, adresu jej witryny internetowej. Złamanie postanowienia może oznaczać usunięcie konta użytkownika.
  4. Każdy użytkownik może skasować swoje konto w dowolnym momencie, jednak warunkiem wzięcia udziału w seminarium jest posiadanie aktywnego konta w aplikacji do dnia seminarium włącznie tj. 16 czerwca 2017 r. Skasowanie konta przed tym terminem przez jednego z zaproszonych do udziału w seminarium skutkować będzie automatycznym zaproszeniem innego prezentującego, zgodnie z zasadami opisanymi tutaj, w miejsce tego, który skasował konto.
  5. Ambasada RP w Tokio oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzanie użytkowników w błąd przez innych użytkowników korzystających z aplikacji.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, akceptując regulamin korzystania z aplikacji, że istnieją dwie kategorie użytkowników – użytkownik zwykły i użytkownik predefiniowany.
  7. Użytkownik zwykły składa wniosek o założenie konta po uruchomieniu aplikacji poprzez wypełnienie i wysłanie stosownego formularza znajdującego się tutaj. Konto powinno zostać uruchomione w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu, w którym złożono wniosek o jego otwarcie, jednak Ambasada RP w Tokio zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego okresu.
  8. Prezentujący może złożyć wniosek o założenie konta na platformie od momentu jej uruchomienia do zakończenia naboru aplikacji do udziału w seminarium tj. 12 marca 2017 r.
  9. Ambasada RP w Tokio zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia konta wobec użytkowników, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie dają rękojmi użytkowania aplikacji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  10. W przypadku odmowy założenia konta istnieje możliwość skorzystania z procedury apelacyjnej poprzez wypełnienie formularza znajdujacego się tutaj.
  11. Użytkownik zwykły, który złożył wniosek o otwarcie konta zostanie poinformowany o fakcie jego założenia lub o odmowie jego założenia drogą mailową na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
  12. Logowanie do konta następuje za pomocą nazwy przedsiębiorstwa/instytutu badawczego oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym (w przypadku użytkowników zwykłych) lub nazwy przedsiębiorstwa/instytutu badawczego oraz hasła przekazanych bezpośrednio drogą mailową przez przedstawiciela Ambasady RP w Tokio do przedstawiciela danego przedsiębiorstwa/instytutu badawczego (w przypadku użytkowników predefiniowanych).
  13. Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło dostępu do aplikacji za pomocą ustawień ("settings") dostępnych po zalogowaniu się na własne konto na platformie. Zmiana nazwy użytkownika nie jest możliwa.
  14. W przypadku utraty hasła istnieje możliwość ustanowienia nowego poprzez skorzystanie z funkcjonalności dostępnej pod tym linkiem. Funkcjonalność ta nie jest dostępna dla użytkowników predefiniowanych, którzy nie wprowadzili adresu mailowego do aplikacji.
  15. Ambasada RP w Tokio oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta przez osoby nieuprawnione. Ambasada RP w Tokio sugeruje, żeby nie korzystać z tego samego hasła przy innych usługach oraz aplikacjach i nie dzielić się nim z osobami trzecimi, a także aby wylogować się z własnego konta w aplikacji i zamknąć przeglądarkę internetową po zakończeniu pracy z platformą.
  16. Ambasada RP w Tokio pragnie podkreślić i poinformować użytkownika, że konto stworzone w aplikacji będzie stanowiło także wizytówkę przedsiębiorcy/instytutu badawczego wobec potencjalnych japońskich partnerów, a sposób korzystania z aplikacji może wpłynąć na wizerunek i postrzeganie przez nich przedsiębiorcy/instytutu badawczego.
 6. Polityka prywatności oraz własność intelektualna
  1. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji działań związanych z gromadzeniem polskiej oferty z obszaru technologii IT dla FinTech za pośrednictwem przedmiotowej aplikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Ambasada RP w Tokio nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez użytkownika danych osobowych niezgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu lub zmiany zgromadzonych danych osobowych.
  2. Użytkownik oświadcza, że powyższa zgoda została udzielona dobrowolnie i został poinformowany o przysługującym mu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, prawie do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, a także o celu ich zbierania oraz o miejscu ich przechowywania, tj. aplikacji DoITwithPoland stworzonej przez Ambasadę RP w Tokio
  3. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, że zgoda wyrażona w pkt. 1 może zostać przez niego odwołana w każdym czasie w formie pisemnego oświadczenia.
  4. W polityce prywatności Ambasada RP w Tokio wyjaśnia zasady ochrony prywatności użytkownika oraz sposób korzystania z nich przez Ambasadę RP w Tokio. Poprzez rejestrację konta oraz akceptację regulaminu użytkownik zgadza się na politykę prywatności przedstawioną przez Ambasadę RP w Tokio.
  5. Ambasada RP w Tokio oświadcza, że nie odpowiada za naruszenia prawa własności intelektualnej dokonane przez osoby trzecie.
  6. Wszelkie prawa autorskie majątkowe oraz osobiste zamieszczone w aplikacji należą do właścicieli praw. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa własności intelektualnej przez użytkownika Ambasada RP zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich kroków, łącznie z usunięciem jego konta. Użytkownik może powiadomić Ambasadę RP o podejrzeniu naruszenia prawa własności intelektualnej m.in. za pomocą formularza znajdującego się tutaj.
  7. Użytkownik, zamieszczając na platformie informacje i materiały stanowiące jego prawo własności intelektualnej, udziela Ambasadzie RP w Tokio licencji niewyłącznej zgodnie z rozumieniem art. 67 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na korzystanie z nich w celach związanych z prowadzeniem platformy w związku z realizacją celów inicjatywy wymienionych tutaj. W szczególności oznacza to przyznanie Ambasadzie RP licencji niewyłącznej na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów, a także na tworzenie na ich podstawie opracowań (dzieł pochodnych, na przykład przez wykonanie tłumaczenia, adaptacji lub innych zmian w celu zapewnienia lepszego działania aplikacji). Użytkownik w ramach tej licencji przyznaje prawa w ograniczonym celu obejmującym utrzymywanie, promocję i udoskonalanie aplikacji oraz tworzenie nowych. Licencja obowiązuje na całym świecie i pozostanie w mocy do momentu, w którym użytkownik złoży pisemne oświadczenie o zakończeniu jej obowiązywania.
  8. Zamieszczając informacje stanowiące jego prawo własności intelektualnej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje te będą publicznie dostępne, a Ambasada RP w Tokio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty związane z naruszeniem tych praw przez innych użytkowników platformy.
  9. Użytkownik wyraża zgodę, akceptując regulamin, na zamieszczenie przez Ambasadę RP w Tokio nazw prezentujących i informacji, które umieścił w aplikacji w materiałach promujących platformę wobec potencjalnych głosujących i innych japońskich podmiotów.
 7. Aktualizacja aplikacji
  1. Ambasada RP w Tokio oświadcza, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa oraz aplikacja doITwithPoland podlega stałej modyfikacji i aktualizacji. Oznacza to, że niekiedy korzystanie z aplikacji może być utrudnione, o czym użytkownik zostanie w miarę możliwości powiadomiony.
  2. Ambasada RP w Tokio informuje, że regulamin oraz polityka prywatności mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni.
 8. Odpowiedzialność za roszczenia
  1. Ambasada RP w Tokio oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski, przychody, ani dane, straty finansowe, szkody pośrednie, bezpośrednie, moralne ani odszkodowania z tytułu strat moralnych w związku z użytkowaniem aplikacji.
  2. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie wszelkie roszczenia wynikłe z działań pracowników lub współpracowników użytkownika i dokona należytej staranności, aby przeciwdziałać naruszeniu przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu przez pracowników/współpracowników użytkownika.
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje użytkownika oraz Ambasadę RP w Tokio.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Akceptując regulamin użytkownicy zobowiązują się do działania w dobrej wierze.
  2. Wszelkie terminy określone w niniejszym regulaminie odnoszą się do czasu lokalnego w Japonii (JST).
  3. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji inicjatywy lub korzystania z aplikacji oraz związane z interpretacją postanowień regulaminu będą poddane rozstrzygnięciu w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy użytkownikiem a Ambasadą RP w Tokio. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez włąsciwy sąd powszechny RP.
  4. Dla spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały postanowienia polskiego Kodeksu Cywilnego.
Polityka prywatności aplikacji doITwithPoland
Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności aplikacji doITwithPoland. Korzystając z aplikacji powierzasz nam do przetwarzania swoje informacje. Polityka prywatności, choć niewymagana, pozwoli na zapoznanie się ze sposobem, w jaki je przetwarzamy, co zbieramy i jak wykorzystujemy. Dokument, jaki Ambasada RP w Tokio przygotowała, jest ważny, dlatego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim i zaakceptowanie razem z regulaminem użytkowaniem aplikacji. W polityce prywatności aplikacji doITwithPoland opisano:
 1. Rodzaje informacji gromadzonych przez aplikację i ich przeznaczenie
 2. Sposoby ich przetwarzania
 3. Sposób dostępu do danych oraz ich aktualizację
Informacje, jakie uzyskujemy, możemy dzielić na uzyskane bezpośrednio od użytkownika aplikacji doITwithPoland oraz te, które są uzyskane w trakcie korzystania z aplikacji doITwithPoland. Informacje, jakie pozyskujemy, możemy skatalogować w sposób następujący, ale Ambasada RP w Tokio zastrzega, że jest to katalog otwarty.
 1. Aby korzystać z aplikacji doITwithPoland, użytkownik niebędący użytkownikiem predefiniowanym (w celu uzyskania więcej danych na ten temat prosimy o zapoznanie się z regulaminem) musi zarejestrować swoje konto. W tym celu niezbędne jest podanie i przetwarzanie przez aplikację danych, takich jak nazwa firmy i adres jej witryny internetowej, jak również adres e-mail podany przy rejestracji, na który zostanie wysłany link do aktywacji konta.
 2. Dane pozyskane w trakcie rejestracji konta będziemy przechowywać na serwerach Google udostępnianych w ramach usługi Google App Engine, z wykorzystaniem której stworzona została niniejsza aplikacja.
 3. W celu pełnego korzystania z aplikacji doITwithPoland pobieramy także takie dane, jak informacje na temat błędów występujących w trakcie korzystania z aplikacji, czy adres IP.
 4. Tworząc konto w aplikacji doITwithPoland użytkownik zamieszcza także dane na temat swojej firmy, a my te dane przetwarzamy, aby umożliwić głosującym wybór odpowiednich podmiotów uczestniczących w seminarium.
 5. Uprzejmie informujemy, że do danych udostępnionych przez użytkowników aplikacji doITwithPoland (nazwa firmy, jej charakter, oferta handlowa, plik z prezentacją) dostęp będą miały inne osoby posiadające konto w aplikacji (głosujący). Jest to niezbędne w celu transparentnego przeprowadzenia głosowania.
 6. Ilość punktów uzyskana przez prezentujących, którzy w terminie złożyli aplikację do udziału w seminarium, będzie dostępna publicznie wraz z nazwą prezentującego (przedsiębiorstwa lub instytutu badawczego) od momentu rozpoczęcia głosowania tj. 13 marca 2017 r.
 7. Aby zapewnić maksymalny komfort korzystania z aplikacji doITwithPoland daliśmy użytkownikom możliwość aktualizacji danych oraz ich usunięcia, łącznie z całkowitym usunięciem konta. Wykonując te czynności, użytkownik może być poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości i zweryfikowanie konta.
 8. Użytkownik korzystający z aplikacji doITwithPoland powinien mieć świadomość, że dane, które udostępnił będą udostępnione także osobom trzecim, w tym przede wszystkim głosującym.
 9. Polityka prywatności opracowana przez Ambasadę RP w Tokio ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych w ramach aplikacji doITwithPoland i jest zgodna zarówno z ustawą o ochronie danych osobowych, jak również ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Ambasada RP w Tokio zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. O zmianie polityki prywatności użytkownicy aplikacji doITwithPoland zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej, aby mogli się zapoznać ze zmianami.
 11. Ambasada RP w Tokio zachowuje w archiwum zarówno pierwotną wersję polityki prywatności, jak również zmiany, których dokonała.
 12. Ambasada RP w Tokio uprzejmie informuje, że polityka prywatności obowiązuje zarówno w trakcie korzystania z urządzeń mobilnych jak i stacjonarnych, a dane mogą być przetwarzane na wszelkich urządzeniach podłączonych do Internetu umożliwiających korzystanie z aplikacji doITwithPoland.
 13. Klikając OK użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą i akceptuje politykę prywatności przygotowaną na potrzeby korzystania z aplikacji doITwithPoland.